Ewangelia wg św. Mateusza

Wstęp do księgi

Nowy Testament

Rozdział 1

1 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama: 2 Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Judy i jego braci. 3 Juda i Tamar byli rodzicami Faresa i Zary, Fares był ojcem Ezrona, Ezron był ojcem Arama. 4 Aram był ojcem Aminadaba, Aminadab był ojcem Naassona, Naasson był ojcem Salmona. 5 Salmon i Rahab byli rodzicami Booza, Booz i Rut byli rodzicami Obeda, Obed był ojcem Jessego. 6 Jesse był ojcem króla Dawida, Dawid zaś i dawna żona Uriasza byli rodzicami Salomona. 7 Salomon był ojcem Roboama, Roboam był ojcem Abiasza, Abiasz był ojcem Azy. 8 Aza był ojcem Jozafata, Jozafat był ojcem Jorama, Joram był ojcem Ozjasza. 9 Ozjasz był ojcem Joatama, Joatam był ojcem Achaza, Achaz był ojcem Ezechiasza. 10 Ezechiasz był ojcem Manassesa, Manasses był ojcem Amosa, Amos był ojcem Jozjasza. 11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci – były to czasy zesłania do Babilonu. 12 A po zesłaniu do Babilonu: Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel był ojcem Zorobabela. 13 Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiud był ojcem Eliakima, Eliakim był ojcem Azora. 14 Azor był ojcem Sadoka, Sadok był ojcem Achima, Achim był ojcem Eliuda. 15 Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar był ojcem Mattana, Mattan był ojcem Jakuba. 16 Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, a Maryja stała się matką Jezusa, zwanego Chrystusem. 17 Zatem wszystkich pokoleń było: od Abrahama do Dawida – czternaście; od Dawida do niewoli babilońskiej – również czternaście i od niewoli babilońskiej do Chrystusa – także czternaście. 18 A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: kiedy Maryja, Matka Jego, była dana za żonę Józefowi, nim jeszcze zamieszkali razem, poczuła, że stanie się matką za sprawą Ducha Świętego. 19 Wtedy Józef, mąż jej, ponieważ był człowiekiem prawym i nie chciał jej zniesławiać publicznie, postanowił oddalić ją od siebie po kryjomu. 20 Lecz kiedy uczynił to postanowienie, ukazał mu się we śnie anioł Pański i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej; to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. 21 Właśnie ona porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus; On to bowiem uwolni lud swój od jego grzechów. 22 A wszystko to stało się, aby się wypełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez Proroka: 23 Oto panna pocznie i porodzi syna, któremu będzie nadane imię Emanuel, to znaczy: Bóg z nami. 24 Obudziwszy się Józef uczynił tak, jak mu nakazał anioł Pański: przyjął swoją małżonkę. 25 I chociaż żył z nią w dziewictwie, porodziła mu syna, któremu on nadał imię Jezus.